Ustanovni zbor na Igu

Ustanovitveni sestanek Društva »PODMORNIČAR«,  je bil dne 18.11.2006 ob 16.00 uri v Izobraževalnem centru zaščite in reševanja na Igu.

Ustanovitvenega sestanka se je udeležilo 24 nekdanjih podmorničarjev. 

Gospod Vojko Gorup predstavnik inicijativnega odbora je odprl ustanovitveni sestanek ob 16.00 uri in pozdravil vse navzoče in goste g. Ljubič Janka (sekretarja ZSČ), Goste iz Hrvaške Fridrih Morettiija, Sokolović Dušana in Korbar Andrijo.

G. Ljubič (ZSČ)je prenesel pozdrave od predsedstva ZSČ in  zaželel uspešno delo. Opravičil je izostanek predsednika ZSČ g. Butaro zaradi bolezni. Predstavil je namen in delovanje ZSČ. Društvo se na naslednji letni skupščini uvrsti v ZSČ kot sekcija in ima 1 predstavnika v predsedništvu .

Gospod Moretti je pozdravil prisotne od strani podmorničarjev, ki se nahajajo v Splitu in na kratko obudil spomine na naše tedanje delo v sestavi bivše JNA.

Gospod Sokolović, pa je pozdravil prisotne od strani podmorničarjev, ki živijo v Istri in zaželel srečo pri uresničitvi želje, da podmornico P- 821 pripeljemo v Slovenske vode.

G. Korbar je na kratko orisal zgodovino podmorničarjev na področju Jadrana. Povedal pa je tudi, da v svetu obstajajo sorodna društva kjer se družijo podmorničarji mornaric vseh vojska.

 Po nagovorih gostov se je g. Gorup zahvalil gostom za spodbudne besede.

 Sprejem statuta društva. Podana so bila naslednja dopolnila in pobude:

1.Društvo se pridruži ZSČ na podlagi sklepa zbora društva

2.Delovanje društva je javno

3.Namen in naloge društva so popravljene

4.Član društva je lahko redni in častni

5.Če društvo preneha delovati premoženje društva se podari Pomorskemu muzeju “Sergej Mašera” v Piranu

 Statut je skupaj z dopolnili in pobudami soglasno sprejet. Statut je priloga zapisniku.

 

Sprejet je znesek 20 EUR za letno članarino.

Volitev organov društva.

Gospod Gorup  s strani inicijativnega odbora predlaga naslednje člane:

za UPRAVNI ODBOR

1.Predsednik društva:    g. Boris Geršak

2.Namestnik predsednika: g. Ivan Jesenik

3.Sekretar društva:             g. Ljuboslav Oman

za NADZORNI ODBOR

1.g. Jože Baš

2.g. Gazibara Milič

3.g. Vojko Gorup

Preverjanje sklepčnosti. Sklepčnost je potrjena.Predstavitev kandidatov UPRAVNEGA ODBORA. Predlogi so dani na razpravo. Prešlo se je na glasovanje. Vsi trije predlogi so soglasno sprejeti.  

Rezultati volitev:

UPRAVNI ODBOR:

 1. Predsednik Geršak Boris – 22 glasov

                         Gorup Vojko – 2 glasova

 1. Namestnik predsednika  Jesenik Ivan – 21 glasov

                         Gorup Vojko – 3 glasova

3.  Sekretar   Oman Ljuboslav – 22 glasov

                          Kranjc Ljubo – 1 glas

                          Jakše Stanislav – 1 glas

NADZORNI ODBOR:

 1. Baš Jože – 23 glasov

            Pleterski Adolf – 1 glas

 1. Gazibara Milič – 24 glasov
 2. Gorup Vojko – 22 glasov

           Pogačnik Marjan – 1 glas

Jakše Stanislav – 1 glas

 

V UPRAVNI ODBOR so bili izvoljeni:

 1. Predsednik: Geršak Boris
 2. Namestnik predsednika: Jesenik Ivan
 3. Sekretar: Oman Ljuboslav

V NADZORNI ODBOR pa:

 1. Baš Jože
 2. Gazibara Milič
 3. Gorup Vojko 

V imenu novoizvoljenih organov društva se je zahvalil g. Geršak Boris in poudaril podmorničarsko kolektivnost, prav tako se je zahvalil tudi ZSČ-ju za pomoč pri izvedbi ustanovnega sestanka Društva PODMORNIČAR.

Gospod Gorup  predstavi izgled pečata društva, članske izkaznice in emblema. Edina pripomba je bila, na članski izkaznici manjka sidro kot simbol pomorstva.

 Gospod Pogačnik je predstavil idejo in cilje nastanka društva. Informiral nas je s situacijo v Boki. Enota se je ugasnila, ker ni več zanimanja in kadra, tako, da so preostale podmornice naprodaj. Namen društva je da skupaj s piranskim Pomorskim muzejem »Sergej Mašera«  zagotovi finančna sredstva za nakup 1 od podmornic (P – 821) in jo prepelje v Slovenijo za muzejski eksponat.

G. Kranjc je povedal, da je to jutro bilo na Radiu Koper potekala predstavitev Društva Podmorničar. Prav tako je opisal tudi namen in zgodovino zamisli o nastanku društva, ter sodelovanje s piranskim Pomorskim muzejem pri zbiranju gradiva za postavitev zbirke o zgodovini slovenskih podmorničarjih.

Novo izbrani predsednik Geršak se je zahvalil za udeležbo in zaključil uradni del ustanovnega sestanka ob 18.00 uri , ter povabil na nadaljevanje druženja ob prigrizku.