Dne 26.02.2011 je bil izveden redni zbor društva v prostorih avditorija Kadetnice v Vojašnici Generala Majstra v Mariboru. Prisotnih je bilo 21 članov, 9 pa je svojo odsotnost opravičilo in potrdilo strinjanje z odločitvami ki jih bo zbor sprejel.

Predsednik društva g. Tomaž Bertoncelj je uvodoma pozdravil vse prisotne člane in vabljene goste, predsednika ZSČ g. pk. dr. Bojana Potočnika, lastnike podjetij CEM-TIR gospo Martino Winkler in gospoda Silvana Cornialija, lastnika podjetja DVIG d.o.o.  g. Janeza Jeraja (g. Miha Jeraj je bil službeno odsoten).Prenesel je   pozdrave od hčera pok. Kočevar Cirila in mag, Sajič Žarka,direktorja Muzeja podvodnih aktivnosti iz Pirana.

Zbrane je pozdravil predsednik  ZSČ dr. Potočnik ter se zahvalil za vabilo. V nadaljevanju je poudaril pomen sodelovanja med ZSČ in Društvom, kot tudi s Slovensko vojsko. Menil je, da je potrebno še povećati to sodelovanje, saj je, kar je do sedaj storjenega, dober pokazatelj, da delamo dobro. Predsednik društva g. Tomaž Bertoncelj se je predsedniku ZSČ zahvalil za pozdravni nagovor.

Predsednik društva je pozval člane, da z minuto molka počastijo spomin na nekdanje podmorničarje, ki so preminuli v preteklem letu.

Predsednik društva g. Tomaž Bertoncelj je podal poročilo o delu društva za leto 2010.

Sekretar društva g . Ljuboslav Oman pa je podal poročilo o materialno finančnem poslovanju v letu 2010.

Poročilo nadzornega odbora je podal g. Gorup Vojko, ker je predsednik nadzornega odbora upravičeno odsoten . Prav tako je seznanil prisotne, da na delo upravnega odbora ter izvajanje statutarnih določil ni pripomb.

Predsednik društva je v nadaljevanju predstavil predlog načrta dela društva za leto 2011,sekretar društva pa finančni načrt društva za leto 2011.

G. Pogačnik je podal najnovejše informacije v zvezi s pridobivanjem podmornice. Predvideva se, da bo podmornica končno prispela do konca aprila, če se zopet ne bo  kaj zapletlo. Poudaril je tudi nesebično pomoč kolegov podmorničarjev iz Črne Gore pri pripravi podmornice za transport. Nato se je ozrl še na  pisanje Monografije o podmorničarstvu na tleh zahodnega Balkana. Projekt je v fazi zaključevanja in po sestanku v Pulju bo verjetno šla v tisk.

Predsednik društva je podal predlog, na osnovi sklepa upravnega odbora in na pobudo Pogačnik Marjana,  ki je bil sprejet na zadnjem sestanku upravnega odbor, da se podeli naziv častnega člana društva naslednjim zaslužnim osebam :

Gospe Winkler Martini in gospodu Corniali Silvanu, lastnikoma podjetja CEM-TIR in gospodom Jeraj Mihi, Jeraj Janezu in Jeraj Francu, lastnikom podjetja DVIG d.o.o..

Predsedujoči je zaprosil predsednika ZSČ dr. Potočnik Bojana, da vroči članske izkaznice častnim članom in preostalim članom , ki do sedaj izkaznic še niso prejeli.  Po podelitvi izkaznic je  g. Pogačnik Marjan vročil priložnostno darilo,  maketo male podmornice , lastnikoma podjetja CEM-TIR. Še enkrat se jima je zahvalil za pomoč, ki sta jo ponudila društvu.

Predsednik društva se je v imenu vseh članov društva zahvalil sekretarju Oman Ljuboslavu in Baš Janezu za požrtvovalno delo, ki ga že vsa leta opravljata.

Na osnovi zagotovil, ki jih je predstavil upravnemu odboru Pogačnik Marjan, da bo mala podmornica nekako« priplula« v Pivko, smo imenovali delovno skupino, ki bo sodelovala v pripravi podmornice za ogled.

Na osnovi informacije, da ZSČ seli svoj sedež s sedanjega naslova Rimska 8 v prostore nekdanje vojaške Gimnazije Vojkova cesta 55a je zbor sprejel sklep, da se upravni odbor pooblasti za izvedbo postopka preselitve naslova sedeža s sedanjega naslova na novi naslov.

Predsednik ZSČ dr. Potočnik je potrdil to informacijo, kot tudi probleme, ki so nastaliv zvezi z morebitno preselitvijo, tako da še ni nič dorečeno.

Pod točko razno je Marjan Pogačnik  opravičil vodjo VMSV g. Boštjančiča, ki je bil službeno zadržan ter povedal, da je kontaktiral s sinom pok. Ljuba Kranjca, Maticem in ga vprašal, če bo še član našega društva. Dobil je pritrdilni odgovor.

G. Leben pa je pozdravil, v svojem imenu in imenu celjskega podžupana, vse prisotne.

G. Jerman Matjaž je pozdravil vse prisotne v svojem in imenu hrvaških kolegov ter nas povabil na njihovo letno skupščino , ki bo 26.03.2011 v Pulju. Predstavil je tudi probleme, s katerimi se srečujejo okoli pridobitve njihove male podmornice »Velebit« (modificirana  podmornica tipa »Una«).

 Na koncu je  predsednik društva zaključil letno skupščino in se zahvalil vsem prisotnim za uspešno delo ter vse povabil na toplo malico v prostorih jedilnice v vojašnici. Po malici pa smo se zbrali še v Spominski sobi Generala Maistra, kjer smo ob kozarčku dobre kapljice  in prijetnih pogovorih zaključili redni zbor društva. Predsednik se je na koncu še zahvalil našim gostiteljem za prisrčen sprejem in pogostitev.

 

 

Sekretar Društva Podmorničar

Ljuboslav Oman