LETNI ZBOR DRUŠTVA PODMORNIČAR PIVKA 2012

V soboto 4.2.2012 je ob 10 uri v Parku vojaške zgodovine bil izveden  redni letni zbor Društva za ohranjanje podmorniške tradicije – Podmorničar. Kljub neugodnim vremenskim razmeram se je zbora udeležilo 14 članov, ostali pa so  v večji meri svoj izostanek iz raznih razlogov (zdravstveno stanje, služba, neugodne vremenske razmere) opravičili po telefonu ali elektronski pošti.

Na zboru so bili prisotni poleg častnega člana g. Corniali Silvana predstavnika CEM-TIR-a tudi vodja Parka vojaške zgodovine g. Boštjančič Janko in sekretar ZSČ g. Ljubič Janko, ter predstavnik Vojaškega muzeja SV g. Filipčič Rok.

Po uvodnem nagovoru predsednika g. Geršak Borisa in preverjanju sklepčnosti, je bila dana beseda gostitelju vodji Parka vojaške zgodovine g. Boštjančiču. On je v svojem nagovoru pozdravil vse prisotne in zaželel zboru uspešno delo, ter jih pozval da se počutijo kot doma, saj so s svojim delom veliko prispevali k afirmaciji Parka skozi zalaganje pri obnovi male diverzantske podmornice darilu R. Črne Gore. V nadaljevanju je bila dana beseda sekretarju ZSČ g. Ljubiču ki se je zahvalil za vabilo. Poudaril je pomen sodelovanja med ZSČ in Društvom, kot tudi s Slovensko vojsko. Poudaril je še to, da je poleg  že storjenega ( nabava bojnih uniform za člane predsedstva in praporščake, svečanih uniform z oznakami ZSČ slednje so člani morali plačati sami) še veliko dela, sploh pa na prepoznavnosti Društva, to je izdelava našitkov za bojno in svečano uniformo, kot tudi značk za na pokrivalo ali za nošenje na desni strani obleke. Povedal je,  da se v ZSČ zavzemajo za to, da se društvu finančno pomaga pri izdaji monografije. Na koncu pa je po pooblastilu predsednika ZSČ g. dr. Potočnika vročil predsedniku Društva g. Geršak Borisu položajno oznako predsednika  Društva, te oznake so dobili vsi predsedniki območnih združenj ZSČ in društev, ki delujejo pod okriljem Zveze. Predsednik se je zahvalil za prejeto položajno oznako.

Nadaljevanje je bilo delovno. Prebrana so letno poročilo o delu z načrtom za naslednje leto, finančno poročilo in finančni načrt za naslednje leto, kot tudi poročilo nadzornega odbora. Po branju je bila odprta razprava o poročilih, ker se ni nihče javil za razpravo se je pristopilo k sprejetju omenjenih poročil. Vsa poročila so bila soglasno sprejeta.

Pod točko razno je Vojko Gorup še podal najbolj sveže informacije okoli izida monografije »Podmorničarstvo Jugoslavije«, kot tudi za maketo male podmornice.

V nadaljevanju je predsednik v imenu upravnega odbora  seznanil zbor, da je bila formirana skupina, ki je proučila daljše neaktivno sodelovanje člana g. Ban Lea. Ugotovljeno je bilo, da imenovani že od samega začetka – ustanovitve Društva ne plačuje članarine, prav tako pa ni bil prisoten na nobenem letnem zboru , kot tudi ne na ostalih aktivnostih, ki jih je organiziralo Društvo. Na osnovi tega je zbor sprejel sklep, da se g. Ban Lea izključi iz Društva. Zadolžil je upravni odbor da izda sklep in z njim pisno obvesti imenovanega.

Predsednik je na pobudo treh članov Društva predlagal zboru, da se g. Pustavrh Dušanu  pripadniku SV  zaposlenemu v DBV FRS Ljubljana Polje dodeli naziv častnega člana Društva Podmorničar. V obrazložitvi je bilo navedeno, da se je imenovani maksimalno založil pri obnovi male diverzantske podmornice, ter s svojimi predlogi in konstruktivnimi rešitvami prispeval k kvalitetni obnovi iste.  Zbor je predlog soglasno sprejel. Zbor se je pri koncu še odločil, da se nekje koncem maja ali v začetku junija ponovno dobimo v Parku vojaške zgodovine in si ogledamo novo pridobljene eksponate na temo podmorničarstva, nekateri pa tudi samo podmornico, če se jo niso do sedaj ogledali. Nadaljevali pa bi z neobveznim druženjem ob jedači in pijači.

Na koncu je novi predsednik društva zaključil letno skupščino in se zahvalil vsem prisotnim za uspešno delo, ter povabil na kozarec toplega napitka v bližnji gostilni. Predsednik se je še zahvalil našemu gostitelju za prisrčen sprejem.

 

Tekst: Oman Ljuboslav

Foto: Gradišnik Zlatko