REGIJSKI POSVET predsednikov in sekretarjev častniških organizacij iz ljubljanskega in gorenjskega območja

 

V ponedeljek 19.11.2012 je v Ljubljani potekal regijski posvet predsednikov in sekretarjev častniških organizacij iz ljubljanskega in gorenjskega območja. Prisotni so bili predstavniki občinskih in območnih ZSČ, ter predstavniki ZVGS, Društva Podmorničar in Društva za taktične igre in gosti  pripadniki  10.MOTB na čelu s poveljnikom ppk Starc Petrom.

Na začetku je uvodno besedo podal predsednik ZSČ generalpodpolkovnik Gutman, ki je v svojem izlaganju poudaril naslednje:

-          Preoblikovanje ZSČ in prilagajanje nastalim spremembam načina delovanja ZSČ. Prehod na neprofesionalno opravljanje funkcij sekretarja, tajništva itd. Spremembe v načinu delovanja pa so take, da organizacije svoje aktivnosti financirajo same, če pa te aktivnosti uvrstijo v letni načrt ZSČ, pa lahko pričakujejo tudi njeno pomoč. Vsaka organizacija mora po novem izdelati program dela – aktivnosti, ki jih bo izvajala v letu 2013 in to poslati krovni organizaciji ZSČ.

-          Način financiranja ostaja nespremenjen. Finančna sredstva za leto 2013 so zagotovljena.

-          Potrebno bo aktivirati članstvo. Veliko je članov, ki opravljajo vodilne funkcije v več organizacijah in Društvih ki so pod okriljem ZSČ. Delati na pridobitvi novih članov iz aktivne sestave SV, ker je le teh malo, še manj pa je pripadnic SV. Izpostavil je tudi vključevanje vojakov, vojaških uslužbencev, civilnih oseb zaposlenih v SV  v vrste ZSČ.

-          SV je ponudila prostore za delovanje ZSČ v vojašnicah in s tem zagotavlja še tesnejše sodelovanje SV z ZSČ. Prostore se bo treba ogledati in jih primerno opremiti.

-          Zaradi prehoda na neprofesionalno opravljanje funkcij znotraj Zveze bo potrebna sprememba statuta ZSČ, ki bo sprejeta na letni konferenci naslednje leto.

-          ZSČ bo nudil pomoč vsem organizacijam in društvom, ki še niso pridobila status organizacije – društva ki deluje v javnem interesu.

-          Sedež ZSČ se bo preselil z Rimske 8 v Vojašnico Edvarda Peperka.

 

V razpravi, ki je sledila po izlaganju predsednika ZSČ je večina razpravljavcev izrazila pozitivno mnenje glede vključevanja vojakov, vojaških uslužbencev, ter ostalih zaposlenih v SV v vrste Zveze, ter se zavzeli za ustanovitev interesnih združenj znotraj ZSČ , kot primer sta navedena Društvo Podmorničar in Društvo letalcev.

Poveljnik 10. MOTB ppk Starc je predstavil delovanje bataljona v prihodnjih dveh letih in kje bi oni rabili pomoč ZSČ pri izvajanju usposabljanja, to pa je prenos izkušenj iz preteklosti (obdobje osamosvojitev). Pripadniki ZSČ tukaj ne bi sodelovali samo kot predavatelji, temveč tudi kot mentorji poveljujočim pri izvajanju določenih nalog v okvirjih samega usposabljanja.

V nadaljevanju je sekretar ZSČ Ljubič še predstavil aktualno problematiko delovanja in to načrtovanje programov dela za leto 2013 in zagotovitev finančnih sredstev, zagotovitev prostorov za delovanje ZSČ v objektih SV predstavitev ponujenih lokacij., ter logistična oskrba v ZSČ (nabava uniform ZSČ, oznake SV, orožje in strelivo).

Na koncu  je predsednik ZSČ zaključil posvet, ter se vsem prisotnim zahvalil na konkretnih predlogih in pobudah ki so jih podali.

 

 

Tekst: Oman Ljuboslav

Foto: Tomaž Pirjevec