LETNI ZBOR DRUŠTVA PODMORNIČAR

V prostorih Parka vojaške zgodovine v Pivki je v soboto 28.02.2015 potekal redni letni zbor Društva za ohranjanje podmorniške tradicije podmorničar. Predsednik društva, g. Janez Baš, je uvodoma pozdravil vse prisotne člane in goste, ter se jim zahvalil za udeležbo na zboru. Posebno zahvalo je izrekel gostiteljem dogodka, muzeju Parka vojaške zgodovine Pivka in predstavnika ZSČ koordinatorja za kraško - Notranjsko regijo g. ppuk Miklavec Mitjo. Predsednik g. Baš je seznanil prisotne, da so nas v preteklem letu zapustili član našega društva Karl Franc Leben. Prisotni so z minuto molka počastili spomin na pokojne.

V nadaljevanju je prisotne nagovoril predstavnik ZSČ g. ppuk. Miklavec Mitja. V svojem nagovoru je pozdravil vse prisotne in se v imenu ZSČ zahvalil za povabilo in prisotnim zaželel uspešno delo zbora. Predsednik g. Baš je opravičil predstavnika Parka vojaške zgodovine g. Boštjančiča, ki se ni mogel udeležiti zbora zaradi drugih obveznosti.

Pred pričetkom glasovanja je potekalo ugotavljanje prisotnosti. Na rednem zboru je bilo prisotnih 34 članov od 43, 9 pa je svojo odsotnost opravičilo. Zbor je bil tako sklepčen.

V nadaljevanju je predsednik predlagal naslednji dnevni red letnega zbora:

1. Določitev organov zbora- zapisnikarja;

2. Določitev dnevnega reda zbora;

3. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 2014, ter zaključnega računa društva za leto 2014

4. Obravnava in sprejem poročila nadzornega odbora;

5. Obravnava in sprejem Načrta dela društva za leto 2015 in finančnega načrta za 2015;

6. Sprememba Statuta - prenos sedeža iz Ljubljane v Pivko

7. Razno (izlet v Milano)

 

Dnevni red je bil z glasovanjem soglasno sprejet.

Sledila je realizacija posameznih točk dnevnega reda in sicer:

Predsednik društva je podal poročilo o delu društva za leto 2014

Sekretar društva je podal poročilo o materialno finančnem poslovanju v letu 2014. Poročilo nadzornega odbora je podal g. Gorup Vojko. Prisotne je seznanil, da na delo upravnega odbora ter izvajanje statutarnih določil ni pripomb.

Predsednik je pozval prisotne k razpravi po podanih poročilih. Za razpravo se ni javil nihče, sledilo je glasovanje sprejemanja podanih poročil. Za sprejem je glasovalo vseh 34 članov, nihče ni bil proti.

Predsednik društva je v nadaljevanju predstavil predlog načrta dela društva za

leto 2015, sekretar društva pa finančni načrt društva za leto 2015.

Po končani razpravi se je pristopilo k sprejemanju podanih poročil. Za sprejem je glasovalo vseh 34 članov, nihče ni bil proti.

V nadaljevanju se je pristopilo spremembam Statuta Društva. Spremembe so potrebne, ker je sedanji naslov na Rimski c. 8 že dalj časa ne operativen. Sedež ZSČ je bil preseljen na Leskoškovo 7, katerega pa tudi ZSČ ne more uporabljati zaradi problemov, ki jih ima MORS z vpisom tega naslova v zemljiško knjigo. Iz tega naslova je Upravni odbor izvedel postopek prenosa sedeža z Rimske c. 8 v Ljubljani v prostore Parka vojaške zgodovine na Kolodvorski 51 Pivka. Pridobil je tudi soglasje od strani župana Občine Pivka g. Roberta Smrdelja. Zboru je predsednik g. Baš predstavil spremembe statuta in pozval prisotne k razpravi o teh spremembah.

Po končani razpravi se je pristopilo k sprejemu spremenjenega Statuta. Za sprejem sprememb Statuta je glasovalo 34 članov, nobeden ni bil proti, tako, da so spremembe bile soglasno sprejete.

Zbor je zadolžil upravni odbor da izvede vse postopke okoli spremembe statuta in naslova sedeža pri UE Postojna.

Pod točko razno je predstavnik ZSČ g. ppuk. Miklavec Mitja vročil priznanja ZSČ v znak spoštovanja in zahvalo za dosedanjo pomoč in podporo pri delu in uveljavljanju vloge, ter pomena ZSČ v slovenski družbi našim članom g. Jakše Stanislavu in Kocjančič Rudiju .

G. Avguštin je predstavil spremembe osnutka izgleda praporja Društva. Člani so predlagali da se doda v polkrogu napis "Zveza Slovenskih častnikov" nad znakom, spodaj pa pravtako polkrožno napis "Društvo za ohranjanje podmorniške tradicije - Podmorničar". Sam znak pa se spremeni in se namesto venca da slovenska trobojnica in namesto grba R: Slovenije znak ZSČ sama podmornica pa se namesto rumene obarva s srebrno sivo, vsi ostali simboli pa ostanejo znotraj znaka enaki. Ideja-predlog tako še naprej ostaja aktualen za prihodnost, ko bomo tudi finančno lahko podprli ta projekt.

Predsednik je še predlagal Zboru da se potrdi tudi drugega člana delegacije poleg g. Rebselj Mirka še g. Jerman Matjaža kot predstavnika našega Društva na predstoječem Svetovnem kongresu podmorniških veteranov, ki bo v Veliki Britaniji. Zbor je predlog soglasno sprejel.

G. Baš je seznanil prisotne z organizacijo izleta v Tehnični muzej v Milanu - ogled podmornice tipa "Toti". Po do sedaj sprejetih prijavah bi se tega izleta udeležilo 9 članov. za izvedbo izleta je bil zadolžen g. Gorup Vojko ob podpori upravnega odbora.

V nadaljevanju je predsednik tudi pozval prisotne na udeležbo pri druženjih, ki jih organizirajo sorodna društva na tleh bivše skupne države. Tako da je svojo udeležbo na druženje v Tivtu, ki ga organizira črnogorsko društvo podmorničarjev 4 aprila potrdilo 8 članov, to potrditev bo naše društvo posredovalo črnogorskim kolegom. Na druženje v organizaciji hrvaškega društva koncem marca, pa sta udeležbo do sedaj potrdila 2 člana.

Predsednik je podal tudi predloge za neobvezna druženja članov v teku leta in to poletno srečanje naj bi bilo izvedeno koncem avgusta, točen datum bo določil Upravni odbor in prednovoletno druženje koncem leta.

G. Baš je podal tudi predlog, ki ga je podal g. Đorđevič o poimenovanju ulic v Ljubljani (po vzgledu na Beograd) po nekdanjih podmorničarjih g. Bojanu Maroku in Pogačnik Marjanu v razmislek. Prisotni so v razpravi predlog v osnovi podprli, vendar so nekateri bili mnenja, da bi se v tem postopku lahko razkrilo tudi kakšne nepravilnosti, ki bi lahko škodovale ugledu družin preminulih. Na koncu razprave pa so nekateri člani predlagali, da bi bilo bolj nevtralno podati predlog, da se v Ljubljani poimenuje ulica po Slovenskih Podmorničarjih. Večina se je strinjala s tem predlogom.

V zaključku točke razno, pa je predsednik še predlagal da člani aktivno sodelujejo pri premestitvi male podmornice s platoja v novo izgrajeni paviljon v mesecu septembru, ter pomagajo pri postavitvi in obogatitvi spremljajoče razstave okoli eksponata. Prisotni so pozdravili predlog in ga soglasno tudi sprejeli.

Na koncu je predsednik zaključil letno skupščino in se zahvalil vsem prisotnim za uspešno delo.

Po končanem zboru je sledilo še druženje v prostorih Kantine.

Tekst: Oman ljuboslav

Foto: Gradišnik Zlatko, Bertoncelj Tomaž