Organizacijska shema

Organi društva so: zbor društva, upravni odbor in nadzorni odbor.

Najvišji organ društva je zbor društva (v nadaljnjem besedilu; zbor), ki se sestaja najmanj enkrat letno na rednem zasedanju. Zbor skliče predsednik društva v imenu upravnega odbora. Predsednik društva vodi zbor in podpisuje zapisnik zbora.   Upravni odbor je izvršni organ društva, ki opravlja organizacijska, finančna, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema zasedanjema zbora po programu, načrtu, sklepih in obveznih usmeritvah zbora ter je za njihovo uresničevanje odgovoren zboru društva.

Upravni odbor ima tri člane: predsednika društva, namestnika predsednika društva in sekretarja društva. Vsak član upravnega odbora ima en glas. Člane upravnega odbora neposredno voli zbor društva na rednem zasedanju za mandat štirih let in se lahko ponovno volijo.

Predsednik društva je zakoniti predstavnik društva, vodi upravni odbor, zasedanja zbora, predstavlja društvo, vodi in izvaja pravne posle v korist društva. Je materialno odgovoren po zakonu o društvih in obligacijskem zakoniku, če to v zakonu o društvih ni urejeno. V njegovi odsotnosti ga nadomešča namestnik predsednika društva.

Sekretar društva opravlja administrativno-tehnične zadeve in vodi materialno-finančno poslovanje po nalogu predsednika društva. Sodeluje v delu upravnega odbora in nadomešča predsednika in podpredsednika v času njune odsotnosti. V času nadomeščanja ni pooblaščen za izvajanje materialnega in finančnega poslovanja izven načrtovanih dejavnosti.

Nadzorni odbor kontrolira materialno-finančno poslovanje društva, delo upravnega odbora ter izvajanje statutarnih določil in drugih normativnih aktov društva. O svojih ugotovitvah poroča na rednem zasedanju zbora in predlaga ukrepe.