Ustanovitelji Društva za ohranjanje podmorniške tradicije – podmorničar so v skladu s 4. členom Zakona o društvih (Ur. list RS številka 64/2011) in 14. členom Statuta Zveze slovenskih častnikov z dne 14. 12. 2002 ter na podlagi sprejetih sprememb statuta na rednem letnem zboru društva dne 28. 2. 2015 sprejeli

 

 

STATUT

DRUŠTVA ZA OHRANJANJE PODMORNIŠKE TRADICIJE – PODMORNIČAR

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 

Popolno ime društva je Društvo za ohranjanje podmorniške tradicije – podmorničar, (v nadaljnjem besedilu: društvo). Društvo je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje oseb, katerih interes je ohranjanje podmorniške in pomorske dediščine in tradicije.

 

2. člen

 

Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Predstavlja in zastopa jo predsednik društva. Sedež društva je v Parku vojaške zgodovine Pivka, Kolodvorska 51. Društvo deluje na območju Republike Slovenije.

 

3. člen

 

Društvo ima svoj žig in znak. Žig je okrogle oblike s premerom 35 mm, v njegovi sredini je znak društva, ob zunanjem robu je napis Zveza slovenskih častnikov.

Znak društva je stilizirana podmornica z napisom: Društvo za ohranjanje podmorniške tradicije – podmorničar Pivka.

 

4. člen

 

Društvo se zaradi uresničevanja lastnih interesov pridruži Zvezi slovenskih častnikov na podlagi sklepa zbora društva. Društvo v okviru Zveze slovenskih častnikov deluje sekcijsko v skladu s statutom Zveze slovenskih častnikov. Način delegiranja in delovanja članov društva v Zvezi slovenskih častnikov je urejeno z njenim statutom ter z medsebojnim dogovorom predstavnikov društva in Zveze slovenskih častnikov.

 

 

II. DELOVANJE DRUŠTVA

 

5. člen

 

Delovanje društva je javno.

 

 

 

 

Javnost dela se zagotavlja:

 

- z obveščanjem članov in javnosti o delu z vabili, oglasi in obvestili v sredstvih javnega obveščanja,

- z javnimi občnimi zbori,

- seje organov društva so praviloma odprtega značaja, razen v izjemnih primerih o čemer odloča ta organ,

- članom se daje na vpogled dokumentacija o delu društva,

- za zagotavljanje javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu društva je odgovoren predsednik društva.

 

 

 

III. NAMEN IN NALOGE DRUŠTVA

 

6. člen

 

Namen društva je ohranjanje podmorniške dediščine in tradicije.

 

7. člen

 

Za uresničevanje namena društva bodo člani izvajali naslednje naloge:

 

- organiziranje strokovnih in interesnih dejavnosti s področja podmorničarstva:

- zbiranje, objavljanje in arhiviranje pisnega gradiva, ki je v povezavi s

podmorničarstvom,

- zbiranje, predstavitev in hranjenje eksponatov muzejske vrednosti,

- izdelava strokovnih publikacij iz podmorničarstva,

- sodelovanje s strokovnimi združenji in organizacijami s področja

podmorničarstva,

- priprava in izvajanje posvetov in razprav na temo podmorničarstvo,

 

- organiziranje strokovnih in interesnih dejavnosti s področja pomorstva:

- zbiranje, objavljanje in arhiviranje pisnega gradiva, ki je v povezavi s

pomorstvom,

- zbiranje, predstavitev in hranjenje eksponatov muzejske vrednosti,

- izdelava strokovnih publikacij iz pomorstva,

- sodelovanje s strokovnimi združenji in organizacijami s področja

pomorstva,

- priprava in izvajanje posvetov in razprav na temo pomorstvo,

 

- skrbeli in pomagali članom društva in njihovim ožjim družinskim članom,

- organizirali kulturna, športna in družabna srečanja,

- sodelovali v aktivnostih, ki jih organizira Zveza slovenskih častnikov.

 

 

 

 

IV. ČLANSTVO

 

8. člen

 

Član društva je lahko redni in častni.

 

Redni član lahko postane oseba, ki izkazuje interes za ohranjanje pomorske in podmorniške dediščine in tradicije, sprejema cilje društva ter deluje v skladu s statutom društva.

 

Častni član lahko postane oseba, ki je s svojim delom bistveno prispeval delovanju in razvoju društva, sprejema cilje društva ter deluje v skladu s statutom društva. Članstvo se pridobi na podlagi priporočila vsaj treh članov društva.

 

Odločitev o sprejemu v članstvo sprejme upravni odbor na podlagi podpisane pristopne izjave kandidata in ugotovitve o izpolnjevanju drugih pogojev iz tega člena.

 

Kandidat postane član društva z dnem podpisa pristopne izjave in plačilom članarine za tekoče leto.

 

Član ima člansko izkaznico.

 

Delovanje društva temelji na enakopravnosti vseh članov društva.

 

Članstvo preneha z izstopno izjavo ali po sklepu zbora, v primeru, ko je član kršil statut, deloval v nasprotju z interesi društva in zaradi daljše neaktivnosti člana.

 

9. člen

 

Člani društva imajo naslednje pravice in obveznosti:

 

- da aktivno in enakopravno sodelujejo pri oblikovanju ciljev, stališč, predlogov in zahtev društva,

- da pomagajo in sodelujejo pri opravljanju nalog in uresničevanju ciljev društva,

- da volijo in so izvoljeni v organe društva,

- da so pravočasno informirani o delu in aktivnostih društva,

- da se ravnajo po statutu društva,

- da redno plačujejo članarino.

 

Plačila članarine se lahko oprosti član društva na podlagi odločitve upravnega odbora. Pri odločitvi upravni odbor upošteva načela pravičnosti, solidarnosti in osebnih okoliščin člana.

 

10. člen

 

Članstvo v društvu preneha:

 

- s prostovoljnim izstopom:

- Član, ki želi izstopiti iz društva podpiše izstopno izjavo in jo naslovi na Upravni odbor društva. Dan sprejema izstopne izjave se šteje kot dan prenehanja članstva v društvu.

 

- z izključitvijo iz društva:

- Postopek izključitve iz društva vodi delovna skupina, ki jo določi Upravni odbor društva. Na prvi seji zbora društva delovna skupina predlaga ukrep za izključitev člana iz društva, zbor društva z navadno večino odloča o predlaganem sklepu.

 

Izključitev iz društva je lahko zaradi:

- težje kršitve statuta društva.

- zaradi hudih kršitev javne morale,

- zaradi delovanja zoper društva, ciljev namena in članov društva,

- zaradi daljše neaktivnosti.

 

- s prenehanjem delovanja društva.

 

 

V. ORGANI DRUŠTVA

 

11. člen

 

Organi društva so: zbor društva, upravni odbor in nadzorni odbor.

 

12. člen

 

Najvišji organ društva je zbor društva (v nadaljnjem besedilu; zbor), ki se sestaja najmanj enkrat letno na rednem zasedanju.

 

Redni in izredni zbor skliče predsednik društva v imenu upravnega odbora. Predsednik društva vodi zbor in podpisuje zapisnik zbora.

 

Izredno zasedanje zbora lahko zahteva tudi najmanj ena tretjina vseh članov, tako da predstavnik le teh pisno obvesti o razlogih zasedanja upravni odbor društva. Upravni odbor društva oziroma predsednik društva mora v roku do tri mesece sklicati izredno zasedanje zbora in obvesti vse člane društva najmanj mesec dni pred dnevom zasedanja.

 

Naloge zbora so:

 

- sprejema načrt in program dela,

- sprejema, spreminja in dopolnjuje statut in poslovnik o delu upravnega

odbora,

- po potrebi odloča o sprejemu in prenehanju članstva,

- sprejema sklepe, stališča in obvezne smernice za delo društva in njegovih organov,

- obravnava in sklepa o poročilu nadzornega odbora,

- voli in razrešuje predsednika društva in člane organov društva,

- glasuje o nezaupnici organom društva,

- razpravlja in odloča o prošnjah, predlogih in pritožbah, ki so neposredno predložene zboru,

- sprejema dnevni red zbora,

- odloča o povezovanju s sorodnimi društvi doma in v tujini, povezovanju v zveze društev, preoblikovanju v mednarodno društvo in prenehanju dela društva, če za odločitev glasuje najmanj tri četrtine članov društva,

- imenuje zakonitega zastopnika društva,

- potrjuje finančni načrt in zaključni račun društva.

 

13. člen

 

Spremembe in dopolnitve statuta društva se sprejemajo na predlog upravnega odbora ali ene petine članstva na rednem zasedanju zbora. Predlagatelji najmanj trideset dni pred zasedanjem zbora pripravijo predlog sprememb ali dopolnitev z obrazložitvijo. Spremembe ali dopolnila statuta društva so sprejete, če se za njih izjasni tri četrtine vseh članov društva. Glasovanje se izvede neposredno na zboru društva. V kvorum se upoštevajo tudi glasovi odsotnih članov, katerih glasovi so dospeli do začetka glasovanja po elektronski ali redni pošti. Za potrebe izvedbe glasovanja zbor imenuje tri člansko komisijo, ki prešteje glasove in poroča zboru. Nadzorni odbor ima pravico revizije regularnosti glasovanja ter lahko razveljavi glasovanje in zahteva ponovitev do zaključka zasedanja zbora.

 

14. člen

 

Upravni odbor je izvršni organ društva, ki opravlja organizacijska, finančna, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema zasedanjema zbora po programu, načrtu, sklepih in obveznih usmeritvah zbora ter je za njihovo uresničevanje odgovoren zboru društva.

 

Upravni odbor ima tri člane: predsednika društva, namestnika predsednika društva in sekretarja društva. Vsak član upravnega odbora ima en glas. Člane upravnega odbora neposredno voli zbor društva na rednem zasedanju za mandat štirih let in se lahko ponovno volijo.

 

Upravni odbor je sklepčen, če je prisotna večina članov in sprejema odločitve kolektivno. O odločitvi o prenehanju članstva morajo biti navzoči vsi člani upravnega odbora.

 

predsednik društva je zakoniti predstavnik društva, vodi upravni odbor, zasedanja zbora, predstavlja društvo, vodi in izvaja pravne posle v korist društva. Je materialno odgovoren po zakonu o društvih in obligacijskem zakoniku, če to v zakonu o društvih ni urejeno. V njegovi odsotnosti ga nadomešča namestnik predsednika društva.

 

Sekretar društva opravlja administrativno-tehnične zadeve in vodi materialno-finančno poslovanje po nalogu predsednika društva. Sodeluje v delu upravnega odbora in nadomešča predsednika in podpredsednika v času njune odsotnosti. V času nadomeščanja ni pooblaščen za izvajanje materialnega in finančnega poslovanja izven načrtovanih dejavnosti.

 

 

Naloge upravnega odbora so:

 

- upravlja in vodi delo društva skladno s sprejetimi cilji in usmeritvami,

- izvaja program in načrt dela društva,

- posreduje posebne naloge določenim članom društva,

- odloča o sprejemu novih članov in o prenehanju članstva v društvu,

- sprejema materialne in finančne odločitve,

- predlaga dnevni red in vodi redno zasedanje zbora,

- zagotavlja preglednost in javnost dela društva in sproti obvešča

članstvo o vseh aktivnostih društva.

 

15. člen

 

Nadzorni odbor kontrolira materialno-finančno poslovanje društva, delo upravnega odbora ter izvajanje statutarnih določil in drugih normativnih aktov društva. O svojih ugotovitvah poroča na rednem zasedanju zbora in predlaga ukrepe.

 

Ena tretjina članov društva lahko zahteva, da nadzorni odbor izvede tudi izredni nadzor.

 

Nadzorni odbor sestavljajo trije člani, ki jih za mandat štirih let imenuje zbor.

 

Člani nadzornega odbora med seboj določijo predsednika. Člani nadzornega odbora imajo trajno pooblastilo za vpogled v vse dokumente, pravne posle, materialno-finančno poslovanje in dolžnost varovanja premoženja društva. Nadzorni odbor je sklepčen, če je prisotna večina članov.

 

Poročila, sklede odbora in predlagane ukrepe morata potrditi najmanj dva člana nadzornega odbora. V primeru drugačnega mnenja tretjega člana ima le ta pravico priložiti osebno ločeno mnenje k poročilu, sklepu ali predlaganemu ukrepu nadzornega odbora.

 

 

VI. FINANCIRANJE IN MATERIALNO-FINANČNO POSLOVANJE

 

16. člen

 

Društvo lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje s članarino, iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva, z darili in volili, prispevki donatorjev, iz javnih sredstev in drugih virov.

 

17. člen

 

Vsi presežki prihodkov nad odhodki se porabijo za uresničevanje namena ter ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, določene v Statutu društva in se za druge namene ne morejo koristiti. Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

 

 

 

18. člen

 

Društvo gospodari s svojimi sredstvi v skladu s predpisi, ki veljajo za finančno poslovanje v skladu z zakonom o društvih. Način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno materialnem poslovanju društva mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva.

 

19. člen

 

V Društvu se vodi knjiga prejemkov in odhodkov (blagajniški dnevnik).

 

Društvo mora za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu, izdelati letno poročilo, ki vsebuje bilanco stanja in izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju društva. Poročilo mora obsegati resnični prikaz premoženja in poslovanja društva. Ob statusnih spremembah oziroma prenehanju društva mora izdelati letno poročilo tudi med letom, po stanju na dan statusne spremembe ali prenehanja.

 

Vodenje poslovnih knjig in sestava letnega poročila morata biti v skladu z računovodskim standardom za društva.

 

Poslovne knjige in letno poročilo morajo omogočiti ocenjevanje, ali so presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za uresničevanje namena ter ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, določene v temeljnem aktu.

 

Letno poročilo sprejme zbor. poročilo je veljavno, če je bil pred sprejetjem opravljen notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva, ki mora zajemati zlasti ugotavljanje, ali so izpolnjene zahteve iz 26, člena peti in šesti odstavek ZDru-1.

 

Letno poročilo za preteklo poslovno leto mora društvo do 31. marca tekočega leta, v primeru statusne spremembe ali prenehanja društva pa v roku dveh mesecev po spremembi oziroma prenehanju, predložiti Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.

 

20. člen

 

Društvo ima svoj transakcijski račun pri NLB d.d..

 

21. člen

 

Odredbodajalci za razpolaganje z materialnimi in finančnimi sredstvi so predsednik, namestnik predsednika in sekretar društva, ki tudi skrbijo za organiziranje in pravilno vodenje materialnega in finančnega poslovanja društva.

 

22. člen

 

Letno poročilo o poslovanju, ki ga sprejme zbor društva mora prikazovati resnično stanje o premoženju in poslovanju društva. Letno poročilo o poslovanju za preteklo poslovno leto mora upravni odbor predložiti organizaciji, pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podatkov v skladu z 29. členom zakona o društvih.

 

VII. KONČNI DOLOČBI

 

23. člen

 

Društvo preneha delovati na podlagi sklepa zbora z večino predvideno za spremembe statuta ali po zakonu. V tem primeru se po poravnavi upnikom in drugih obveznosti ostalo premoženje društva podari Pomorskemu muzeju v Piranu.

 

24. člen

 

Z dnem sprejema tega Statuta preneha veljati Statut Društva za ohranjanje podmorniške tradicije - Podmorničar, z dne 24.04.2008.

 

 

Predsednik Društva za ohranjanje

podmorniške tradicije - podmorničar

Baš Janez